Bestuurs­vraag: Slib­ver­vuiling Meel­fa­briek Leiden


Indiendatum: 20 nov. 2019

Context

In de VV van 20 november 2019 meldt de heer Van der Kaap tijdens de rondvraag dat inwoners van Leiden melding bij Rijnland hebben gedaan van slibvervuiling bij de meelfabriek.

Vraag

Hij hoort graag welke maatregelen zijn voorzien om herhaling te voorkomen.

Indiendatum: 20 nov. 2019
Antwoorddatum: 10 dec. 2019

Context

In de VV van 20 november 2019 meldt de heer Van der Kaap tijdens de rondvraag dat inwoners van Leiden melding bij Rijnland hebben gedaan van slibvervuiling bij de meelfabriek.

Vraag

Hij hoort graag welke maatregelen zijn voorzien om herhaling te voorkomen.

Antwoord

Op woensdag 13 november ontving Rijnland een tweetal meldingen m.b.t. een lozing, afkomstig van werkzaamheden t.p.v. de Meelfabriek in Leiden.

Melding

Naar aanleiding van deze melding en een direct daarop volgend locatiebezoek hebben toezichthouders van Rijnland geconcludeerd dat sprake was van het lozen van water dat kleideeltjes bevatte. Dit water was afkomstig van het op die locatie afspuiten van damwanden. Dit verkleurde water werd geloosd op de naastgelegen singel.

De inschatting van Rijnland was dat er enkel sprake was een visuele verontreiniging (verkleuring van het oppervlaktewater) en dat de lozing geen risico vormde voor de waterkwaliteit. Omdat de waterkwaliteit niet in het geding was, is besloten de werkzaamheden op dat moment niet stil te leggen. Aannemer is wel ter kennis gegeven dat er een bezinkbak geplaatst moest worden om zo verdere visuele verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. De verwachting was dat deze bezinkbak de kleideeltjes zou vasthouden, waardoor deze niet meer in het oppervlaktewater terecht zouden komen.

Tijdelijk stilgezet

Op vrijdag 15 november is Rijnland opnieuw ter plaatse gegaan om te beoordelen of de situatie inmiddels verbeterd was. De bezinkbak bleek nog niet geplaatst. Omdat de visuele verontreiniging (verkleuring) bleef bestaan, heeft Rijnland de aannemer opgedragen direct een bezinkbak te plaatsen. Tot het moment dat deze was geplaatst, is de lozing stilgezet. Deze bezinkbak is nog dezelfde dag geplaatst, waarna de lozing kon worden voortgezet. Op zaterdag 16 november heeft de aannemer nog contact gehad met de toezichthouder. Uit foto’s die de aannemer deelde met Rijnland leek het geloosde water niet langer visueel verontreinigd.

Lozing op andere locatie

Op 18 november ontving Rijnland opnieuw een melding van een visuele verontreiniging ter plaatse van de Meelfabriek. Geconcludeerd is toen dat de fijne slibdeeltjes geen tijd kregen om te bezinken, waardoor deze alsnog in het oppervlaktewater terecht komen. Ondanks dat er geen risico’s werden verwacht voor de waterkwaliteit, heeft Rijnland toch aangegeven de lozing stop te zetten en op een andere manier het water af te voeren (riolering of per as). De aannemer heeft dit opgevolgd. Sindsdien zijn er geen meldingen meer geweest.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bestuursvragen: Vuilstortplaats De Bult en lozen op het oppervlaktewater van woonboten in Leiden

Lees verder

Bestuursvraag: Vervuiling door riooloverstort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer