Schoon opper­­vlakte- en grond­­water


De Partij voor de Dieren wil schoon water

Schoon oppervlakte-en grondwater zouden vanzelfsprekend moeten zijn, maar de praktijk is anders. De vee-industrie zadelt ons op met een groot mestprobleem, dat een gevaar vormt voor de kwaliteit van ons water. Landbouwgif en medicijnresten, hormonen uit de vee-industrie, chemische afvalstoffen en microplastics vervuilen het oppervlaktewater. Hierdoor sterven planten en dieren. Bovendien komt de drinkwatervoorziening in gevaar.

De Partij voor de Dieren wil schoon water. Schoon water betekent dat Nederland ten minste moet gaan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat is de norm die voorschrijft aan welke eisen oppervlakte- en grondwater moet voldoen. Waterschappen moeten dit uitvoeren. De doelstellingen voor waterkwaliteit, die volgens de richtlijn in 2027 gerealiseerd moeten zijn, worden niet gehaald als we op de huidige voet doorgaan. Op basis van de huidige mestuitstoot door de vee-industrie en uitspoeling van mest op het oppervlaktewater, kunnen deze doelstellingen ook nooit gehaald worden. Het verzoek van Nederland aan de EU om niet te hoeven voldoen aan de Europese norm is een slechte ontwikkeling voor de waterkwaliteit en de flora en fauna in ons land.

Wij vinden dat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2027, de internationale normen voor waterkwaliteit behaald moeten zijn.

Daarnaast vindt Partij voor de Dieren dat het Hoogheemraadschap Rijnland zich in moet zetten om ook bestrijdingsmiddelen, micro- en nanoplastics, medicijnresten en hormoonverstoorders te verwijderen in al hun rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze installaties worden 100% klimaatneutraal door het gebruik van zonnepanelen en door de biovergisting van materialen uit het productieproces van de waterzuivering.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Nederlander doet, zouden er bijna drie wereldbollen nodig zijn om daarin te voorzien. De Partij voor de Dieren staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid. Daar is een wereld mee te winnen. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld. De Klimaatzaak, waarin de rechter de Nederlandse Staat op de vingers heeft getikt omdat deze te weinig doet tegen klimaatverandering, maakt pijnlijk duidelijk dat we snel moeten overstappen op Plan B.

Schoon opper­vlakte- en grond­water

Wat we hebben bereikt

  • Geen gaswinning bij Terschelling

    De Tweede Kamer heeft op aandringen van de Partij voor de Dieren en verschillende actiegroepen definitief 'nee' gezegd tegen gaswinning bij Terschelling. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt net als de Partij voor de Dieren dat de belangen van natuur en milieu niet ondergeschikt mogen zijn aan de kortetermijnbelangen van de fossiele industrie. Een doorbraak in het denken over economie tegenover ecologie.

  • JA-JA sticker tegen ongewenste reclamefolders

    Dankzij de Partij voor de Dieren wordt in de gemeente Amsterdam de JA-JA sticker ingevoerd. Hierdoor mogen alleen nog reclamefolders bezorgd worden bij mensen die hier zelf met een sticker op hun brievenbus om vragen. Jaarlijks kan hiermee 1,8 miljoen kilo aan papier worden bespaard. Gemeenten zoals Den Haag, Utrecht en Arnhem zijn ook al positief over het plan.

  • Druk op sluiting van kerncentrale

    De kerncentrale in de Belgische plaats Tihange is verouderd en onveilig. Er hebben zich inmiddels tientallen incidenten voorgedaan die uiteenlopen van scheuren in de reactorvaten tot ontplofte transformators en dynamo’s die uitvielen. Een kernramp zou zelfs grote delen van Limburg bereiken. Dankzij de Partij voor de Dieren moet de Nederlandse regering bij de Belgische overheid aandringen op sluiting van de kerncentrale voordat er een ernstig incident plaatsvindt.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen