009_Pvd D_Rijnland_Mestuitrijden-pxhere.com

De vervuiler betaalt

Het waterschap heft zelf belasting om het waterbeheer te bekostigen. Het huidige belastingstelsel voor waterschappen past echter niet meer bij deze tijd. De Partij voor de Dieren pleit voor een eerlijker belastingstelsel: waarbij de vervuiler betaalt en waarbij waterschappen meewerken aan de transformatie van de intensieve landbouw en veeteelt naar een duurzamere kringlooplandbouw.

Het waterschap gaat daarom pleiten voor een geheel nieuw systeem dat recht doet aan het principe ‘verbruikers en vervuilers betalen’. Daarbij betalen burgers niet langer een vast bedrag per bewoner van een huis (‘vervuilingseenheden’) maar betalen op basis van hun daadwerkelijke waterverbruik.

Bovendien wordt waterverbruik progressief belast, zodat grootverbruikers zoals landbouw en industrie zwaarder worden belast. Natuurterreinen worden hierin geheel vrijgesteld van waterschapsbelasting. De waterschappen lobbyen hier bij de Tweede Kamer en Unie van Waterschappen voor.

Zolang er nog geen nieuw belastingsysteem is voor de waterschappen, zet het waterschap zich ervoor in om de belastingen zo eerlijk en milieuvriendelijk mogelijk te maken.

  • De vervuiler betaalt. Bedrijven en boeren die zich inzetten voor schoon water en biodiversiteit worden beloond.
  • Het ingezetenendeel van de waterschapslasten (het deel dat door burger wordt betaald) wordt zo laag mogelijk.
  • Burgers betalen niet langer een vast bedrag per bewoner van een huis, maar betalen op basis van hun daadwerkelijke waterverbruik.
  • Burgers in financiële nood krijgen hun waterschapsbelasting kwijtgescholden. Het waterschap zorgt dat het eenvoudig wordt voor burgers om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
  • Grootgebruikers van water zoals landbouw en industrie worden zwaarder belast. Natuurterreinen worden hierin geheel vrijgesteld van waterschapsbelasting.
  • De wegenheffing wordt betaald door burgers, bedrijven en boeren; natuurterreinbeherende organisaties worden hiervan vrijgesteld.

De Partij voor de Dieren vindt voorkomen beter dan genezen: vervuiling moeten we ook bij de bron aanpakken. Lees hier hoe wij dat willen bereiken.

Schoon en gezond water

Dieren verdienen bescherming

Meer natuur, beter klimaat

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Duurzaam en circulair

Echte demo­­cratie