Ons verkie­zings­pro­gramma


Tijd voor radicale keuzes in het water­­beheer

Water is van levensbelang voor elke vorm van leven

Water is in ons land de basis van een prachtige verscheidenheid aan ecosystemen, planten- en diersoorten. Maar het gaat niet goed met het water in ons land. We hebben zelfs de slechtste waterkwaliteit van Europa. Als het niet goed gaat met het water, dan gaat het ook niet goed met de natuur, met de dieren en met ons. Willen we Nederland ook voor toekomstige generaties leefbaar houden dan is het nu de tijd voor radicale keuzes in het waterbeheer. We moeten mét het water leren werken in plaats van ertegen.

Liever ons programma in PDF lezen? Dat kan hier.

Schoon & natuurlijk

De Partij voor de Dieren neemt actie. Watervervuilers pakken we aan: jij wilt toch ook geen meststoffen, hormonen en landbouwgif meer in ons water? We herstellen de natuur en geven dieren en planten veel meer de ruimte. En in plaats van het bestrijden van dieren die overlast zouden veroorzaken, kiezen we voor preventief beleid waarmee schade en dierenleed wordt voorkomen. Om natuurschade en CO2-uitstoot door uitdroging en daling van de bodem tegen te gaan, kunnen en moeten we het grondwaterpeil verhogen. Oók als dat betekent dat de grond niet langer geschikt is voor veeteelt. Boeren helpen we in de omslag naar natuurvriendelijke akkerbouw. Daarnaast willen wij ons ook vanuit het waterschap sterk maken voor de krimp van Schiphol, een grote vervuiler die bijdraagt aan de klimaatcrisis.

Veilig & duurzaam

Om mensen en gehouden dieren te beschermen tegen overstromingen én droogte, moeten we provincies en gemeenten helpen bij het maken van verstandige keuzes voor de inrichting van het landschap, openbare ruimte en bebouwing. Het waterschap kan daarnaast ook zelf het duurzame voorbeeld geven. We hergebruiken bijvoorbeeld ons afvalwater door er energie en grondstoffen uit te halen. En zetten vol in op fossielvrije energie uit zon en wind, op locaties waar het niet schadelijk is voor dier of natuur.

Eerlijk & democratisch

De Partij voor de Dieren wil een eerlijker waterschap. We pleiten voor een eerlijker en milieuvriendelijker belastingstelsel: waarbij de verbruiker en vervuiler betaalt. Daarnaast willen wij dat het waterschap democratischer wordt: alleen met direct gekozen volksvertegenwoordigers kunnen alle belangen voor burgers, bedrijven en natuur in de juiste balans worden afgewogen. Alle geborgde zetels moeten verdwijnen.

We moeten dus ook in waterschap Rijnland keuzes durven maken. Je kunt nu nog kiezen! Jouw stem kan de doorslag geven voor een groener, schoner én diervriendelijker waterschap.

Hou stevig vast aan je idealen.
Kies 15 maart Partij voor de Dieren.


Ons programma per thema


Schoon en gezond water

Dieren verdienen bescherming

Meer natuur, beter klimaat

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Duurzaam en circulair

Echte demo­cratie