Subsidies en waterkwaliteit

In verband met waterkwaliteitsproblemen door agrarische emissies in sloten wordt een POP3-investeringssubsidie beschikbaar gesteld vanuit Europa, gericht op Plattelands Ontwikkelingsprojecten. Agrariërs kunnen via de gebiedscoöperatie de subsidie aanvragen bij de provincie. Bij toekenning wordt de subsidie voor de helft gefinancierd door de EU en voor de andere helft door Rijnland. De voorwaarde is wel dat men kan aantonen dat er al inspanningen zijn verricht voor een meer bewuste manier van werken.

Vragen:

- Hoeveel agrariërs hebben tot nu toe subsidie aangevraagd?
- Welke maatregelen zijn inmiddels door de aangesloten agrariërs genomen?
- Hoe wordt dit gecontroleerd en inzichtelijk gemaakt?
- Op welke manier wordt gemeten dat deze maatregelen effectief blijken.
- Welke acties heeft Rijnland zelf ondernomen om de mogelijkheid tot subsidieverlening bij de aangesloten agrariërs onder de aandacht te brengen? Dit in het kader van buiten naar binnen werken.

 

Antwoorden