Steun van minister Kamp voor verlenging goed­keuring gebruik glyfosaat met 10 jaar


Mevrouw Boomsma van de fractie Partij voor de Dieren stelt vragen naar aanleiding van het NOS bericht dat het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat gebruikt mag blijven worden. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen. Kamp baseert zich op het feit dat er geen bewijs is dat het middel kankerverwekkend is. Wel moeten er maatregelen worden genomen om het oppervlaktewater te beschermen, met name als dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat met tien jaar te verlengen wordt in oktober besproken in het Europees Parlement.
Vraag:
1. Bent u bekend met deze berichtgeving?
2. Op welke maatregelen doelt de minister, om het oppervlaktewater te beschermen?
3. Deelt u de mening, dat hier sprake is van afwenteling op de Waterschappen?
4. Hoe past deze ontwikkeling in de onlangs vastgestelde strategie; de Toekomst van het Zuiveringsbeheer (TOZ)?
5. Heeft deze ontwikkeling invloed op de met het MJP vastgestelde bezuiniging op het onderzoek naar zuiveringsmogelijkheden van bestrijdingsmiddelen?
6. Als dat laatste niet het geval is; is uw college dan voornemens om bezwaar tegen de verlenging te maken?

Antwoorddatum: 12 nov. 2017

Antwoord:
1. We zijn bekend met de berichtgeving.
2. Tijdens de vorige herregistratie van glyfosaathoudende middelen in 2005-2006 is geconstateerd dat de gemeten overschrijdingen vooral veroorzaakt werden door het professionele gebruik van middelen op verhardingen. Om deze reden heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) bij de (hernieuwde) toelating van de betreffende middelen besloten tot risico mitigerende maatregelen: het professionele gebruik op verhardingen werd gebonden aan de methodiek voor Duurzaam Onkruid Beheer (DOB) of een vergelijkbare techniek. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode omvat een aantal praktische richtlijnen waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding duidelijke afspraken kunnen maken over voorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik. Uit praktijktests is gebleken dat bij onkruidbestrijding volgens de DOB-richtlijnen de afspoeling naar het oppervlaktewater wordt verminderd.

In Nederland is sinds eind maart 2016 het professioneel gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, waaronder glyfosaat, op verhardingen buiten de landbouw verboden. Voor overige terreinen gaat dat verbod eind 2017 in. Deze maatregelen beogen de belasting van het oppervlaktewater met glyfosaat in de komende jaren aanzienlijk terug te dringen.


3. Het besluit van Kamp heeft inderdaad tot gevolg dat de waterbeheerders de belasting van glyfosaat op het oppervlaktewater moeten reguleren. Dit kan deels via handhaving, bijvoorbeeld door actief actie te ondernemen via spuitbeleid gemeenten, groendiensten etc. en deels via vergroten bewustwording gemeenten en niet proffesionele gebruikers.


4. Deze ontwikkeling komt niet specifiek aan de orde in TOZ, maar is wel onderdeel binnen het WBP5: “We volgen in de planperiode actief de landelijke discussie over het verwijderen van giftige en gevaarlijke stoffen en steunen daarbij initiatieven van derden.” De emissie van bestrijdingsmiddelen, waaronder glyfosfaat, verloopt over het algemeen via afstroming uit de bodem en van verhard oppervlak naar oppervlaktewater en/of riolering. Emissie via de waterketen vindt echter ook plaats. Onze metingen aan het effluent tonen dit ook aan (veelal waarden rond de 1 microgram/liter). Als maatregel wordt toegewerkt naar een voorstel voor (pilot)onderzoek naar zuiveringsmogelijkheden van microverontreinigingen (opkomende stoffen).


5. Ook met het bijgestelde budget gaan we een proef voorbereiden om ‘opkomende stoffen’ te verwijderen bij één van de zuiveringen, die aangemerkt wordt als hotspot. Dat doen we vanuit het voorzorgprincipe, dus voordat een formele norm is vastgesteld. Bij deze vierde trap in het zuiveringsproces gaan we meten welke stoffen naast medicijnresten worden verwijderd, dus ook bestrijdingsmiddelen (waaronder ook glyfosaat).


6. In het college van D&H van 31 oktober 2017 is besloten om de Unie van Waterschappen te benaderen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer