Water­be­heerplan 5 (WBP5)


4 februari 2016

De fractie Partij voor de Dieren kan zich grotendeels vinden in de door D&H voorgestelde aanpak.

Wij zijn blij met de aandacht voor de Kaderrichtlijn Water. We staan achter de aanpak van nieuwe vreemde stoffen in de waterketen en steunen de wens om meer in te zetten op communicatie, om mensen waterbewust te maken.

Wij betreuren echter dat de discussie over het WBP5 geld gedreven lijkt. De maatregelentabel, vorige week goed toegelicht door de ambtenaren, benadert het WBP5 vanuit de maatregelen. Kiezen voor een bepaalde maatregel heeft een bepaald effect op de gestelde doelen, en leidt tot een hoger of lager tarief en schuldenlast. Zeer transparant gemaakt, maar leidt deze exercitie tot het juiste gesprek hier aan tafel? Want, wat zíjn onze doelen dan? En, op wélke manier willen wij die doelen bereiken? De maatregelen in de tabel zeggen niets over de manier waaróp de doelen gerealiseerd worden.

De PvdD mist in het WBP5 aandacht voor dierenwelzijn. Wij zien graag een doortastende houding, om doelen op een andere, diervriendelijkere manier, te realiseren. De houding van Rijnland hierin is afwachtend richting andere Waterschappen. Wij zien graag een actievere rol voor Rijnland weg gelegd waar het gaat om eventueel preventief en/of diervriendelijker aanpak inzake muskus- en beverratten.

Ook vragen wij ons af wat Rijnland bedoelt met “Wij zorgen ervoor dat de waterpeilen kloppen”.

Het WBP4 gaat uit van een integrale aanpak bij peilbesluiten, waarbij functies, waterkwaliteit, ecologie en kosten tegen elkaar worden afgewogen. In het WBP5 vinden wij deze integrale afweging helaas niet terug, enkel dat het peilbesluit bij de huidige functies moet passen, en dat de belangen van gebruikers worden afgewogen. Dit gaat uit van een stand-still situatie, terwijl ons doel juist moet zijn om tot verbetering van de waterkwaliteit te komen. De PvdD ziet graag dat in de afweging ook een meer "natuurlijk" waterpeilverloop, dat noodzakelijk is om tot ecologisch herstel van het water te komen, wordt meegenomen.

De PvdD is blij met het voorstel van een extra zuiveringstrap in de waterketen. Wij missen hierbij echter een onderbouwing van de manier waarop het waterbeheer gefinancieerd wordt, en zouden graag een onderbouwing conform het principe ‘de vervuiler en gebruiker betaalt’ zien.

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat emissies van vreemde stoffen bij de bron wordt aangepakt. Wij zouden wij graag zien dat het project ‘Schoon water voor Rijnland’ zijn doorgang vindt, zodat wij burgers, agrariërs, bedrijven en gemeenten kunnen betrekken bij het schoonhouden van oppervlakte- en grondwater door middel van en met behulp van dit project. De communicatie naar de burgers toe verloopt dan via de website en krantenartikelen waarin wij nieuws rond het project vermelden.

Wij danken u voor uw aandacht.

Fractie Partij voor de Dieren