Nieuws

Waterschappen en Rijk ondertekenen Green Deal Energie

21-03-2016
De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de Green Deal Energie, die minister...

Jaarverslag

28-02-2016
Jaarverslag 2015 fractie Partij voor de Dieren voor het Hoogheemraadschap van Rijnland Ramona Bleyie, Judith Boomsma, Harbert van der Kaap 10-1-2016 Voorwoord In maart 2015 vonden de verkiezingen van de waterschappen en Provinciale Staten...

Commissievergadering Veiligheid en Gezond water

21-02-2016
Afgelopen woensdag op 17 februari jl. had Rijnland weer de commissievergaderingen. In de commissie Veiligheid&Gezond water is besproken dat Rijnland een pilot gaat starten inzake de loodemissie in het oppervlaktewater. Rijnland zal hierin een...

Waterbeheerplan 5 (WBP5)

05-02-2016
De fractie Partij voor de Dieren kan zich grotendeels vinden in de door D&H voorgestelde aanpak. Wij zijn blij met de aandacht voor de Kaderrichtlijn Water. We staan achter de aanpak van nieuwe vreemde stoffen in de waterketen en steunen de wens om...

Werkbezoek muskusrattenbeheer Rijnland

12-11-2015
Woensdag 11 november jl. organiseerde Rijnland een werkbezoek aan de muskusrattenbeheerders. Er werd een presentatie gehouden van het werk wat zij doen en waarom. Wat opviel tijdens die presentatie was, dat muskusratten het meest graven in slootjes. Uit...

Nieuw visvriendelijk gemaal Oostvliet, Hof en Spekpolder

01-11-2015
Onlangs hebben wij bestuursvragen gesteld inzake het nieuwe gemaal dat gerealiseerd wordt in de polder. Het gemaal Oostvliet, Hof en Spekpolder kan vanwege de Rijnlandroute niet op de huidige locatie blijven en de fractie PvdD heeft de vraag gesteld of...

Bestuursvragen inzet drones diervriendelijk muskusrattenbeheer

28-09-2015
Het waterschap Vallei en Veluwe zet drones in om watergangen en natuurgebieden te inspecteren. Volgens de dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe kunnen waterschappen op deze manier veel sneller en goedkoper werken. Wij zouden graag zien dat...

Bestuursvragen loodverlies sportvissers

28-09-2015
Deltares heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek ingesteld naar emissie van lood door de sportvisserij in Nederland. Het betreft hier een emissie t.g.v. het verlies van vislood door de sportvisserij in zoete en zoute wateren. De resultaten...

 
Volgende pagina