Onderzoek effec­ti­viteit muskus­rat­ten­be­strijding


15 december 2010

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland in vergadering bijeen op 15 december 2010,

constaterende
• dat er tot op heden geen eenduidige relatie tussen het aantal vangsten van muskus- en beverratten en de veiligheid van een waterkering is aangetoond;
• dat er tot op heden geen verband is aangetoond tussen bestrijding van de muskusrattenpopulatie en schade aan dijken en oevers;
• dat de huidige effectiviteit van de bestrijdingsorganisatie wordt gepresenteerd in het aantal “vangsten per uur”
• dat in deTK een motie is aangenomen waarbij op korte termijn onderzoek gestart moet worden naar de effectiviteit van de bestrijding van muskusratten op de veiligheid van waterstaatswerken en schade aan oevers, waarbij in elk geval de populatieontwikkeling in kaart wordt gebracht.

overwegende,
• dat Alterra al in 2005 heeft aangegeven dat een gedegen onderzoek naar de effectiviteit van bestrijding op de schade veroorzaakt door muskus- en beverratten zeer gewenst is, en waarbij de populatiedynamica voorop staat;
• dat er nu jaarlijks meer dan 140.000 dieren worden gedood terwijl de effectiviteit daarvan
• op de veiligheid van de keringen nooit bewezen is
• dat het aantal vangsten per uur een onzuivere parameter is voor effectiviteit, omdat deze beïnvloed wordt door andere factoren
• dat deze parameter niets zegt over de veiligheid van een dijklichaam, wat tenslotte het doel is van muskusrattenbestrijding
• dat er technische geavanceerde methoden zijn om de dijkveiligheid te beoordelen, zoals ontwikkeld door het bedrijf Intech http://www.intech.nl/

roept het Dagelijks bestuur op,

• de (toekomstige) bestrijdingsorganisatie op te dragen, op korte termijn onderzoek te starten naar de effectiviteit van bestrijding van muskus- en beverratten op de veiligheid van waterstaatswerken en schade aan oevers, waarbij in elk geval de populatieontwikkeling in kaart wordt gebracht,
• deze organisatie een alternatieve parameter te (laten) ontwikkelen, die meer gericht is op de veiligheid, zoals het aantal graverijen per kilometer
• in de rapportages over de effectiviteit van de bestrijding, een relatie aan te geven tussen de dijkveiligheid en het aantal muskusratten
• uiterlijk 1 juli 2011 de VV hierover te rapporteren

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer