Muskus­rat­ten­beheer en infor­ma­tie­bij­een­komst


15 december 2010

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland in vergadering bijeen op 15 december 2010,

Overwegende dat
• De Tweede Kamer zeer recent een amendement op de Waterwet heeft aangenomen, dat de focus legt op het voorkomen van schade aan waterwerken, en niet op de bestrijding van muskusratten

gehoord hebbende de beraadslagingen,

roept het Dagelijks bestuur op,

• in toekomstige interne en externe publicaties, te spreken over muskusrattenbeheer in plaats van muskusrattenbestrijding.
• Zo snel mogelijk een informatieve VV te organiseren rond het thema muskusratten om de consequenties voor Rijnland te overdenken

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:
Op 18-11-2010 heeft de Tweede Kamer een amendement op de wijziging van de Waterwet en 3 moties aangenomen. Muskusrattenbestrijding is geen doel op zichzelf, maar moet gericht zijn op de veiligheid. Bovendien wordt de dodingsmethode minder wreed.
In de Waterschapswet is de volgende zinsnede
“Het waterschap draagt zorg voor de doelmatige bestrijding van muskus- en beverratten ter voorkoming van schade aan waterstaatwerken”
vervangen door:
“het waterschap draagt zo goed mogelijk zorg voor het voorkomen van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten”.

Dat betekent dat het waterschap de beoogde bescherming van de waterstaatswerken mag realiseren via de best beschikbare technieken, die zich in de loop der tijd op basis van voortschrijdend inzicht kunnen ontwikkelen. De bestrijding van muskus- en beverratten wordt daarmee niet meer als doel op zich gezien, maar de voorkoming van schade aan de waterstaatswerken wel. Een volledig overzicht is te vinden op
http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/speeches/i/674Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer