Duur­zaamheid als criterium projecten


29 november 2010

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Rijnland, in vergadering bijeen op 6 mei 2009
Kennis genomen hebbend van het verslag van 14 april 2009 van D&H waarin het volgende is verwoord:

“Aanpassing format Bestuursvoorstellen
Samenvatting: Het VV-lid de heer D. de Vos heeft het verzoek gedaan om het format van de VV-voorstellen bij het onderdeel Consequenties uit te breiden met het aspect “Duurzaamheid”. Zowel in het coalitieakkoord als in het WBP4 is dit een belangrijk criterium waarmee bij de uitoefening van de taak van het hoogheemraadschap van Rijnland rekening moet worden gehouden. De directie stelt voor dit criterium uit te werken en daarbij ook het aspect “Innovatie” te betrekken, omdat dit eveneens als zodanig in het coalitieakkoord en het WBP4 is genoemd.

Besluit
Het college gaat akkoord met het uitwerken van de aspecten “Duurzaamheid” en “Innovatie”
(w.o. bepalen van een toetsingskader) en deze in de loop van het jaar 2010 op te nemen in het format voor de bestuursvoorstellen.
Het verzoek van de heer De Vos over dit onderwerp als Bestuursvraag afhandelen.”

Overwegende dat:

1. Uitstel van de toevoegingen het criterium “Duurzaamheid” in de formats die aan de Verenigde Vergadering worden aangeboden ongewenst is;
2. Er vooralsnog geen behoefte is aan een uitstel veroorzakend onderzoek naar toetsingskaders;
3. Er vertrouwen is in de mogelijkheden van de organisatie om dit op een creatieve en zinnige manier met inlevingsvermogen in te vullen tegen de achtergrond van het coalitie-akkoord en WBP4;
4. Er begrip is voor een situatie waarin, door het nog ontbreken van een toetsingskader en commentaren in commissies en de Verenigde vergadering, betreffende paragrafen niet direct, maar zonodig via de weg van geleidelijkheid hun definitieve vorm zullen moeten krijgen;

Verzoeken:

5. Het College en de organisatie om aan de formats voor de VV en de Commissies zonder uitstel een paragraaf toe te voegen inzake duurzaamheid.


En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

WaterNatuurlijk, PvdD, PvdA, CU, CDA, AWP, A&B, Natuurterreinen, VVD

Tegen

Geen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer