Motie 4: Afschaffen vang­kooien


26 september 2012

De Verenigde Vergadering van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
bijeen in vergadering op 26 september 2012
Gelezen de Concept-Beleidsnota muskusrattenbeheer 2012-2015

Constaterende dat:
• De doodstrijd bij een vangkooi (veel) langer duurt dan bij gebruik van een klem
• Het streven is daarom de vangkooi uit te faseren
• De vangkooi uit kostenoverwegingen vooralsnog ingezet blijft worden
• Op dit moment leeftijd en geslacht van muskusratten per vangmiddel nog niet worden geregistreerd

Verzoekt het DB bij HDSR in te brengen:

• Tijdens de beleidsperiode, resp. in de veldproef, een goed meetbaar plan op te stellen en uit te voeren waarbij diverse vangmiddelen worden beoordeeld op hun effectiviteit, kosten en dierenwelzijn met als streven, vangkooien zo snel mogelijk overbodig te maken.

en gaat over tot de orde van dag.

D.M. de Vos, Partij voor de Dieren

Portefeillehouder reageerde dat er een Gedragscode in de maak is, en dat daarin alles geregld zal worden, ook m.b.t. de vangkooien. Ze stelde voor de motie aan te houden en het mee te nemen in het Bestuurlijk Overleg tussen de betrokken waterschappen, hoewel zij er alle begrip voor had dat deze methode van vangen uitgefaseerd diende te worden. Ook daarin zou de veldproef moeten voorzien. De Partij voor de Dieren argumenteerde dat de wens, vangkooien af te schaffen, niets met de veldproef te maken heeft en, wilde toch een uitspraak van de Verenigde Vergadering. De motie werd met 18 tegen 5 stemmen verworpen.


Status

Voor

PartijvoordeDieren, WaterNatuurlijk, CU, LBRS

Tegen

CDA, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Motie 3: Preventieve maatregelen in veenweidegebieden

Lees verder

Motie 5: Geen eenzijdige voorlichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer