Motie 5: Geen eenzijdige voor­lichting


26 september 2012

Het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, bijeen in Verenigde Vergadering op 26 september 2012
Gelezen de Concept-Beleidsnota muskusrattenbeheer 2012-2015

Constaterende dat:

De nota voorziet in een voorlichtingscampagne, zoals blijkt uit de volgende passage (p. 17 par. 5.4)

“Daarvoor zal ook meer publieksvoorlichting in de urbane gebieden worden ingezet. Vooral in verstedelijkt gebied zijn mensen zich niet altijd bewust van de aanwezigheid van muskusratten en de schade die zij aanbrengen in het watersysteem”.

Overwegende dat

• Een eenzijdig beeld zou kunnen ontstaan door de nadruk te leggen op schade

Verzoekt het DB in te brengen bij HDRS

Om een volledig en juist beeld te schetsen van de muskusrattenproblematiek, waarbij ook de noodzaak van preventie, onderzoek en minimalisering dierenleed aan bod komen.

en gaat over tot de orde van dag.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

Portefeillehouder Thea de Roos-van Rooden onderschrijft de motie. Zij zegt toe dit in het eerstvolgende muskusrattenbeheersoverleg aan de orde brengen. Voorlichting dient alle aspecten te behandelen. Motie daarom ingetrokken.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 4: Afschaffen vangkooien

Lees verder

Motie TTIP

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer