Motie 3: Preven­tieve maat­re­gelen in veen­wei­de­ge­bieden


26 september 2012

Het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, bijeen in de Verenigde Vergadering op 26 september 2012

Gelezen de Concept-Beleidsnota muskusrattenbeheer 2012-2015

Constaterende dat:

- in de nota op p. 10 par. 3.5 laatste zinnen luiden “Gezien de geografische gebiedskenmerken in de veenweidegebieden is de populatie hier moeilijk te bedwingen en zijn dit de soort gebieden die altijd veel aandacht en inzet blijven vragen, zodat ze niet weer tot besmettingshaarden uitgroeien.”

- Bestrijding alleen het probleem nog nooit heeft opgelost in deze veenweidegebieden.


verzoekt het DB bij de opstellers van de nota het volgende in te brengen:

Ter aanvulling deze tekst te besluiten met: “In deze gebieden is bestrijding alléén “dweilen met de kraan open”; in veenweidegebieden dient daarom op (korte) termijn bijzondere aandacht te worden aan preventie.”

en gaat over tot de orde van dag.

D. M. de Vos, Partij voor de Dieren

De portefeuillehouder betoogde dat dit een van de aspecten was van de veldproef. Daarop trok AAB haar steun in. De Partij voor de Dieren wilde van de andere partijen, ook zonder de veldproefresulaten te kennen, een uitspraak over de wenselijkheid van preventie in veenweidegebieden. Met 5 voor en 17 tegen is de motie verworpen.


Status

Voor

PvdD, LBRS, WaterNatuurlijk, AlgemeneWaterschapspartij

Tegen

CDA, VVD, PvdA, Natuurterreinen, AgrarischeenAndereBedrijven, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie 2: Populatiedynamiek toevoegen aan veldproef

Lees verder

Motie 4: Afschaffen vangkooien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer