Motie 2: Popu­la­tie­dy­namiek toevoegen aan veldproef


26 september 2012

Het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, bijeen in de Verenigde Vergadering op 26 september 2012
Gelezen de Concept-Beleidsnota muskusrattenbeheer 2012-2015

Constaterende dat:

• In de nota uitgesproken wordt dat in deze beleidsperiode een veldproef wordt uitgevoerd (p.5, 8, 18)
• Het veldonderzoek richt zich op de differentiatie van inzet van uren en het effect op de efficiency, waarbij ook onderzocht wordt hoe het dierenleed zo beperkt mogelijk blijft. (p. 18).
• Deze veldproef zeer bepalend kan zijn voor de toekomst van muskusrattenbeheer in Nederland
• De veldproef niet duidelijk omschreven is in de nota


Verzoekt het DB, Bij HDSR aan te dringen om het volgende amendement op de nota in te brengen:

Pagina 18, hoofdstuk 6 na de zin:

“Dit onderzoek wordt ingepland in heel Nederland.”

uit te breiden met:

“In opvolging van de reeds verrichte onderzoeken is het Programma van Eisen voor de landelijke Veldproef geformuleerd.
(Dit in opdracht van de Unie van Waterschappen in samenspraak en in overeenstemming met de Dierenbescherming, STOWA, LTO en de gezamenlijke dierenorganisaties). Onderdeel van de Veldproef zal zijn de populatiedynamiek in gevallen van wel en niet bestrijden.”

en gaat over tot de orde van dag.

D.M. de Vos, Partij voor de Dieren

Uit technische vragen van de Partij voor de Dieren, die 2 dagen eerder waren beantwoord, blijkt dat in het plan voor de veldproef een gebied zonder bestrijding is opgenomen Echter, een gebied is nog niet aangewezen. Portefeuillehouder deed de toezegging dit in het bestuursoverleg muskusrattenbeheer onder de aandacht te brengen. Daarop heeft de Partij voor de Dieren de motie ingetrokken.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 1: Muskusrattenbeheer. Ontwikkelen veiligheidsindicator

Lees verder

Motie 3: Preventieve maatregelen in veenweidegebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer