Motie 1: Muskus­rat­ten­beheer. Ontwik­kelen veilig­heids­in­di­cator


26 september 2012

Het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, bijeen in de Verenigde Vergadering op 26 september 2012
Gelezen de Concept-Beleidsnota muskusrattenbeheer 2012-2015

Constaterende dat:
- Het doel van het waterschap primair het waarborgen van de veiligheid is - en muskusrattenbeheer hierbij een middel is
- De veiligheid, naar wordt aangenomen, wordt ondermijnd door het aantal graverijen in waterlichamen door muskus- en beverratten
- Het aantal graverijen op dit moment niet geregistreerd wordt.
- De norm waarmee de effectiviteit van muskusrattenbeheer gemeten wordt het aantal “vangsten per kilometer watergang” is
- Deze norm ook door andere factoren te beïnvloeden is, zoals het niet-dichten van graverijen, deskundigheid van de muskusrattenvangers enz.

Verzoekt het DB,
Te bevorderen dat HDSR op (korte) termijn een norm voor het beheer van muskusratten te (laten) ontwikkelen die een rechtstreekse relatie heeft met de veiligheid van waterkeringen.

en gaat over tot de orde van dag.

D.M. de Vos, Partij voor de Dieren

Status:Portefeuillehouder argumenteerde dat dit in de 'veldproef' aan de orde zou komen, en dat zij daarvoor ook zou pleiten, en raadde daarom de motie af. Resultaten zouden na anderhalf jaar zichtbaar zijn. Fractie AAB schonk haar het vertrouwen en trok hun steunbetuiging in. Partij voor de Dieren vond dat dit item vooraf in de veldproef zou moeetn worden opgenomen, omdat je anders na enige jaren zou moeten concluderen dat de veldproef onvoldoende op deze veiligheidsindicator was ingericht. De Partij voor de Dieren de motie voorlopig aangehouden.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Verhoging budget Ontwikkelingssamenwerking

Lees verder

Motie 2: Populatiedynamiek toevoegen aan veldproef

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer