Biolo­gische landbouw


22 september 2010

Motie Stimulering biologische landbouw

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland in vergadering bijeen op 22 september 2010,

Overwegende dat- het hoogheemraadschap van Rijnland duurzaamheid als leidend principe in het coalitie-akkoord heeft opgenomen
- Rijnland een actief beleid heeft om emissies van mineralen (met name P en N) te verminderen- de biologische landbouw, ten opzicht van reguliere landbouw, positief bijdraagt aan het verminderen van schadelijke emissies


gehoord hebbende de beraadslagingen,


draagt het Dagelijks bestuur op, in de contacten met ingelanden met een agrarisch bedrijf, binnen het gebied van Rijnland actief biologische landbouw te stimuleren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Indieners:

Dick de Vos, Partij voor de Dieren

ToelichtingUitgangspunt van de biologische landbouw dat de voedingsstoffen geheel ten goede moeten komen aan het gewas, en elke vorm van verlies vermeden moet worden. Er wordt gewerkt met evenwichtsbemesting, langzaam werkende meststoffen en vanggewassen om nutriënten vast te houden. Bovendien wordt geen gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen. Op termijn zijn emissies naar water vanuit dergelijke landbouw naar verwachting nihil.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer