Droog­legging veen­wei­de­ge­bieden


9 december 2009

Amendement drooglegging veenweidegebieden


De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Rijnland, in vergadering bijeen op 9 december 2009

Gelezen en gehoord het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden, reg.nr 09.40066, betreffende het vaststellen van het Waterbeheersplan 2010-2015 , Nota van Wijziging.

Overwegende,
• dat in kwetsbare veenweidegebieden (roodgekleurd op Kaart 1, Fysieke ontwikkelingen, p. 123) een hogere drooglegging dan 40 cm het risico op verdere bodemdaling ernstig vergroot
• dat bij grote drooglegging een hoge CO2 uitstoot plaatsvindt als gevolg van veenoxidatie

Stelt voor om toe te voegen aan “47. Laatste zin op bladzijde”:

In specifieke kwetsbare veenweidegebieden met hoge bodemdaling zal gestreefd worden naar een slootpeil 40 cm beneden maaiveld. Waar dit niet mogelijk is zullen aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld onderwaterdrainage1) worden genomen. Daar waar beide niet mogelijk zijn wordt in samenwerking met Provincie Zuid Holland naar een oplossing gezocht.

Toelichting:
Nationaal Waterplan, pagina 183/184
Voor delen met een sterke bodemdaling is een drooglegging van ca –40 cm gewenst. Voor delen kan dit leiden tot extensivering van het grondgebruik. Extensieve veeteelt met veel ruimte voor weidevogels is hier mogelijk;
In delen met een matige bodemdaling kan een drooglegging van –60 cm worden gehandhaafd;
Provinciaal Waterplan Zuid Holland pagina 85
Het peil in gebieden met een veenbodem mag slechts in gelijke mate verlaagd worden met de maaivelddaling die in het verleden is opgetreden. Tevens geldt de richtlijn dat de maximale gebiedsgemiddelde drooglegging (gerekend per peilvak) 60 cm bedraagt.
Ook de gedeputeerde mevrouw Dwarshuis sloot zich bij deze mening aan:
“In beginsel is het zo dat er geen licht of lucht zit tussen het peilbeleid van het NWP en de Provinciale watervisie. Op p. 99 wordt expliciet verwezen naar de strategie van de Nota Ruimte die in het NWP is overgenomen. Ons Provinciaal Waterplan wordt uitgewerkt in drie gebieden: prioritair, niet-prioritair en overig, conform MWP. Het ontbeken in de tekst van 40 cm kan tot misverstanden leiden, maar ik verzeker U dat er geen verschil is tussen de doelstellingen van het NWP en het PWP.”
Beide nota’s conformeren zich dus aan 40 cm drooglegging in veenweidegebieden met grote bodemdaling. Rijnland zou dat moeten volgen. Indien dat, bijvoorbeeld vanwege het faciliteren van de functie, niet mogelijk is dient Rijnland in samenwerking met Provincie Zuid Holland naar oplossingen te zoeken.

1 Onderwaterdrainage is een maatregel, die Rijnland al heeft voorgesteld in Memo ‘Concretisering Nota Ruimte claim Gouwe Wiericke, Rijnlands deel’ (Registratienummer 09.07988), als bijlage bij Agendapunt 11 van deze vergadering ‘Instemming met veenweideconvenant Gouwe Wiericke’, registratienummer 09.35520)


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer