Meer­ja­renplan 2018


24 juni 2017

D&H vraagt om drie jaar uitstel voor het bereiken van een schuldenlast van 300%, zodat Rijnland vast kan houden aan inhoudelijke ambities. Echter, het is onzeker of lange termijnambities worden gehaald. Hoe kan dit gebeuren, in een organisatie die zo bezig is met toekomstige ontwikkelingen?

Het lijkt op het conflicteren van het Angelsaksisch model met het, toepasselijk, Rijnlands model. In het Angelsaksische model staat de economie van de markt centraal. Overheden hanteren sturingsinstrumenten van het bedrijfsleven, waarbij planning en control een centrale positie inneemt. Hier tegenover staat het Rijnlandse model, dat staat voor overlegcultuur, solidariteit, lange termijndoelen en naast geld waarden als kwaliteit en duurzaamheid.

Laten we kijken naar de strategische discussies, die we met elkaar voeren in VV.

Zuiveringsbeheer. We willen flexibel zijn in een veranderende wereld en een stip op de horizon zetten. Het resultaat van een uitvoerig bestuurlijk traject. Microplastics staan de laatste jaren in de belangstelling, vooral voor zeeën en oceanen. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Marien moeten lidstaten een monitoring-programma voor afval en microplastics opstellen. Uit onderzoek blijkt dat awzi’s belangrijke bronnen zijn van microplastics. De halvering van het onderzoeksbudget naar zuivering van microplastics is een keuze voor de korte termijn. Eén jaar later de schuldpositie op het gewenste niveau krijgen geeft Rijnland een investeringsruimte van 12 miljoen om te werken aan lange termijndoelen.

Waterkwaliteit. De huidige maatregelen leiden niet tot realisatie van de KRW doelen. Gaat de discussie over de strategie om deze wel te halen, of passen we het doel aan, omdat de maatregelen te kostbaar zijn?

Klimaatadaptatie. De boezemstudie concludeert dat we aan de max van beheersmaatregelen zitten, terwijl het kapitaal hier zich nog meer opbouwt. Bij het hanteren van de aanvullende Rijnlandse norm, vanwege het risico op juridische claims, kijken we naar de huidige financiële situatie, terwijl uit de studie blijkt dat het systeem op termijn bijna niet meer beheersbaar is.

Klimaatverandering. De gemiddelde temperatuur in Portugal is de afgelopen 100 jaar met 3 graden gestegen, het dubbele van wat klimaatmodellen voorspelden. Er is sprake van een nog onbekende ‘positieve terugkoppeling’, een verschijnsel dat zorgt voor een versnelling van klimaatverandering. De onbekende positieve terugkoppeling zit niet in de modellen die wij hanteren voor onze lange termijnvisie, danwel onze korte termijn acties. We moeten haast maken om energieneutraal te worden, niet alleen als waterschap, maar de hele samenleving. Wij willen een motie indienen om het college tot spoed te manen.

Concluderend, Rijnland moet zich bewust zijn van de botsing tussen korte en lange termijn. We moeten belangen bij elkaar brengen in tijd, zodat we echte keuzes kunnen maken over wat we willen bereiken.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer