Kijk op water­kwa­liteit


24 juni 2017

Partij voor de Dieren

Visie: De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en vormt zo de basis van het leven. Het is onze plicht om te zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.

Opvatting: Bij twijfel over het halen van lange termijndoelen, vindt de Partij voor de Dieren dat er meer geld voor onderzoek komen. Nu blijkt uit het MJP dat de KRW doelstellingen niet worden gehaald en tegelijkertijd wordt het geld voor onderzoek naar zuivering van medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en microplastics gehalveerd.

Daarnaast heeft een aantal fracties in de VV weerstand tegen het nemen van maatregelen die vallen onder de inspanningsverplichting van de KRW, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Gebruikt argument is dat er geen harde bewijzen zouden zijn voor de effectiviteit van deze maatregel. Het gaat echter niet enkel om aanleg, maar ook om beheer en monitoring. Rijnland zou de natuurvriendelijke oevers moeten aanleggen en leren van de monitoringsresultaten. Het is niet mogelijk om op het niveau van een enkele maatregel te oordelen, maar er zijn meetnetten nodig voor grotere oppervlakten. Bij een organisatie als Rijkswaterstaat staat de effectiviteit van natuurvriendelijke oevers niet ter discussie. Er ligt een opgave om aan de KRW te voldoen (inspanningsverplichting), anderzijds is er een monitoringsysteem om te kijken of het verbetert.

Nu wordt gestart met een breed bestuurlijk traject, om te onderzoeken waar de informatiebehoefte ligt. Op ons komt dit over als verschuilen achter cijfers en statistieken. De Partij voor de Dieren ziet dit als weerstand tegen de ambitie, op deze manier mogen wij niet met onze doelen om gaan.

Zorgpunten:

Ambities en lange termijndoelen worden door bepaalde fracties gezien als flexibel, terwijl tariefstijging en schuldreductie door deze fracties worden gehanteerd als harde norm.

Voor biodiversiteit en waterkwaliteit is het niet mogelijk om getalsmatige waarden af te spreken, die één op één kunnen worden vergeleken met euro’s. De discussie daarover is daarmee altijd ongelijk.

Bepaalde fracties willen een lobby starten naar Europa over het versoepelen van het monitorings- en rapportagesysteem.

Rijnland slaagt er niet in om de einddoelstellingen voor waterkwaliteit en biodiversiteit te bereiken, maar past deze aan onder financiële druk.

Inhoudelijke vragen:

Wat voor monitoring vindt er plaats binnen Rijnland? Graag op alle relevante aspecten, schaal-, doel- en tijdshorizon.

Op welke aspecten halen we de KRW doelstellingen niet? Welke maatregelen waren daarvoor bedoeld? Zijn er alternatieve maatregelen voorhanden?

Tactische doelen:

Meeste waarde: We realiseren schone meren, plassen en natuurgebieden. Motivatie hiervoor dat 1 en 2 nodig zijn om 3 te realiseren.

Minste waarde: Schone en veilige zwemlocaties. Motivatie is dat recreërende mensen en honden medegebruikers zijn van het watersysteem. Dit hoeft niet in alle waterlichamen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer