Bijdrage commissie verga­dering Veiligheid & Gezond Water van 7 juni 2017 'uitroeien muskus­ratten en tussen­rap­portage veldproef'


4 juni 2017

Voorzitter,

Eén van de aanbevelingen in de visie is om te overwegen het doel van de bestrijding bij te stellen van ‘controle’ naar ‘complete verwijdering’. Er lopen echter nog een tweetal deelstudies, o.a. die aan objectbescherming, die het verdienen om in samenhang met de hier gepresenteerde bevindingen gewogen te worden. Daarom is het zinvol om te wachten met het beslissen over het eventueel aanpassen van beleid of strategie tot deze studies zijn afgerond.

De andere deelstudies en daarmee alternatieve scenario's om schade door muskusratten te voorkomen zijn daarmee in één klap van tafel gehaald. Wat de visie en de waterschappen die deze visie overwegen aan te nemen betreft kan de Veldproef per direct gestaakt worden. En let wel, de tussenresultaten van de Veldproef liggen al sinds oktober 2016 bij de samenwerkende waterschappen, dus hier had rekening mee gehouden kunnen worden, door geen aanbevelingen over te nemen die tot een dergelijke gewijzigde visie hebben geleid.

Voorzitter, dan het volgende dieptepunt. De visie is aanleiding om te denken dat we in 2017 reeds een 4% kostenreductie kunnen halen. Als randvoorwaarde om dit te bereiken moet echter de populatie wel per direct gedecimeerd worden, zodat er minder muskusrattenbestrijders nodig zijn. Terwijl in Deel I van de Veldproef resultaten toch helder gesteld wordt "De veldproef heeft geen experimenteel bewijs geleverd dat een wijziging van de bestrijdingsintensiteit met 30% (plus of min) een effect heeft op de ontwikkeling in de vangstsnelheid. Dat betekent dat in gebieden waar de intensiteit van vangen werd verminderd, geen sprake was van een eenduidige toename in aantallen en vice versa. Uit de analyses blijkt heel duidelijk dat de vangstsnelheden in de proefgebieden zeer sterk samenhangen met de omgeving en de vangstsnelheden juist voorafgaand aan de proef."

Kortom, en dat heeft ook de Dierenbescherming vastgesteld, als je de bestrijdingsintensiteit met 30% verhoogt zal er geen significante afname in de aantallen gevangen muskusratten optreden. Vraag is met welke verhoging dit wel bereikt wordt, en wat het daarbij horende kostenplaatje is. Al met al kunnen we volgens onze fractie wel concluderen dat een kostenreductie van 4% in 2017 absoluut niet haalbaar is. Tenzij je uitgaat van datzelfde 'gedegen onderzoek' van de Veldproef en de bestrijdingsintensiteit met 30% omlaag brengt, want dat geeft geen significante toename in de aantallen gevangen dieren te zien. Dan zou je dus de kostenreductie kunnen bereiken door ontslag aan te vragen voor een groot aantal muskusratten bestrijders. Want laten we ook dat beestje bij het naampje noemen, 'kostenreductie' staat voor 'aantal ontslagen muskusratten bestrijders'!

Voorzitter, naast de resultaten van de Veldproef is de andere uiterst zwakke pilaar onder deze visie de evaluatie van de lopende samenwerkingsovereenkomst. Die richt zich op minder vangsten, minder dierenleed en minder kosten. Minder vangsten is niet gerealiseerd kijkende naar het gehele beheergebied, maar binnen Rijnland gebied stabiel, en gekeken naar de nonsens norm van 'vangsten per kilometer' is de situatie afdoende onder controle. Minder dierenleed, tja, dat zou je de gedode muskusratten moeten vragen, in welke mate ze geleden hebben voordat ze het loodje legden. Of je zou het de nakomelingen of familie van een niet teruggekeerd dier kunnen vragen. Helaas is de mens zo arrogant om dierenleed af te meten aan zichzelf en de eigen normen, dus het dierenleed is zeker verminderd, want er wordt gewerkt volgens de landelijke werkcode en er wordt gewerkt aan verbetering van de vangmiddelen. Kortom, alles koek en ei. Maar laten we hier ook even het beestje bij het naampje noemen, 'vangen' staat voor het 'doden' c.q. verdrinken van het dier, het dier wordt niet gevangen om elders weer uitgezet te worden. En minder kosten dan, ook daar is geen sprake van geweest. In de periode van 2013 tot en met 2016 is er in totaal een kostenreductie gerealiseerd van 2,8%, dat is nog geen 1% per jaar in 2014, 2015 en 2016. En dan zal deze nieuwe 'visie' spontaan in de resterende 7 maanden van 2017 een kostenreductie van 4% met zich meebrengen? Lijkt mij een uit de lucht gegrepen percentage.

Dierenrechten en mensenrechten

Aan dieren kunnen geen ‘rechten’ worden toegekend, omdat ze niet de geestelijke vermogens hebben die nodig zijn om als rechtspersoon op te treden. Maar in veel landen is er wel wettelijke bescherming tegen dierenmishandeling.

Verscheidene organisaties zetten zich in voor de dierenrechten. De Internationale Liga voor Dierenrechten bracht in 1978 een ‘Proclamatie van de rechten van het dier’ uit. Die stelt onder meer: ‘Alle geboren dierlijk leven heeft recht op een dierwaardig bestaan. De mens mag zich niet het recht aanmatigen ander dieren uit te roeien of op onmenselijke wijze uit te buiten. Dieren van soorten die van oudsher in een menselijke omgeving leven (onder andere landbouwhuisdieren) hebben recht op leven en groei in hun eigen tempo, onder aangepaste levensomstandigheden. Elk ingrijpen van de mens uit winstbejag in dit tempo of in deze omstandigheden is een aantasting van dit recht. Elk massaal doden van wilde dieren is genocide, dat wil zeggen een misdaad tegen de soort. De rechten van het dier behoren evenals de rechten van de mens wettelijke bescherming te genieten.’

Bron: https://www.amnesty.nl/encyclopedie/dierenrechten-en-mensenrechten

Voorzitter ik rond af. Graag willen we antwoord op de volgende vragen:

1. wat zijn de gevolgen indien we deze visie niet als nieuwe visie en daarmee beleidsnota aannemen?

2. hoe denkt het DB de kostenreductie van 4% in 2017 te kunnen realiseren uitgaande van de voorliggende nieuwe visie?

3. hoe denkt het DB de populatie in 2017 al significant te decimeren gezien de bevindingen van de Veldproef?

4. gaat het DB de Unie van Waterschappen informeren dat Waterschap Rijnland geen behoefte heeft aan de resultaten van de resterende deelstudies, aangezien het bestuursvoorstel stelt dat de "tussenrapportage geen aanleiding [geeft] voor het samenwerkingsverband om de ingezette koers te wijzigen."? Zo nee, welke rol ziet het DBdan nog wel weggelegd voor de nog niet beschikbare resultaten van de Veldproef?

5. is het DB bereid om met de Dierenbescherming in gesprek te gaan over hun input? Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer