Klimaat­be­stendige stad


14 maart 2016

De mens is de belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect en daarmee samenhangende klimaatverandering. De temperatuur op aarde stijgt, doordat wij steeds meer fossiele brandstoffen gebruiken. En omdat ontbossing, landbouw en veeteelt toenemen. Klimaatverandering betekent: hetere zomers, hevigere regenval, langere periodes van droogte

De opgave voor het Waterschap is tweeledig:

- Adaptatie: maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen (adaptatie)

- Migitatie: Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, om de opwarming van de aarde te beperken

Ik zal eerst ingaan op adaptatie. De taak van het Waterschap ligt naar onze mening bij het vasthouden van water.

Het vasthouden van water in de stad zorgt voor verkoeling op hete zomerdagen.

Het vasthouden van water bij hevige regenval beperkt de piekbelasting op het riool en de waterzuivering.

Het vasthouden van water zorgt voor het onderhouden van peilen en voorkomt het uitdrogen van dijken.

Verschillende oplossingen zijn denkbaar:

Het inrichten van opslaglocaties van water in de stad, waar water in geval van hevige neerslag heen kan stromen, zodat het niet direct in het riool komt.

Het tegengaan van toenemende verharding in het stedelijk gebied, en het bevorderen van het aanleggen van onverhard gebied.

Het bewustmaken van burgers bij de inrichting van hun tuin. Minder verharding draagt bij aan een betere opname van water in de bodem. Maak een egeltuin van je tegeltuin. Stimuleer burgers om een regenton aan te schaffen. 100 liter per huis levert een enorme buffer op voor een hele wijk.

Niet naar binnen gekeerd zijn en andere partijen helpen bij het realiseren van doelen. Wees actief participeer vroegtijdig in gebiedsontwikkelingen. Hier zit de kennis over bodem, water en ondergrond!

Migitatie: Hier heeft het Waterschap een opgave om zelf energiezuiniger en duurzamer te gaan werken. Stap af van fossiele brandstoffen!

Werk aan bewustwording bij burgers als het gaat om watergebruik. Daar ligt een serieuze uitdaging! Campagnes als 'wees wijs met water' zijn al jaren geleden gestopt, omdat ze geen effect hebben. Ook prijsveranderingen hebben nagenoeg geen effect op het waterverbruik. Mensen douchen juist vaker en langer. Zelfs bij iets simpels als de auto wassen of tandenpoetsen valt winst te behalen in het watergebruik. Zoek elkaar als overheden hierin op, breng een omwenteling in denken teweeg! Want: niet alleen een beter milieu, maar ook een klimaatbestendige stad begint bij jezelf.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer