Bijdrage Partij voor de Dieren Meer­ja­renplan Rijnland


1 juni 2016

Rijnland wil van buiten naar binnen werken. Van buiten naar binnen werken als vorm van participatie is goed. De Partij voor de Dieren wil het hebben over van binnen naar buiten werken, aan de hand van de Golden circle van Simon Sinek.

Van binnen naar buiten begint met de innerlijke drijfveer, het WAAROM wij op aarde zijn. Wat is onze bedoeling?

De tweede schil is het HOE, hoe realiseren wij dit?

De buitenste schil beschrijft WAT wij daarvoor doen.

De waaromvraag is voor Rijnland niet moeilijk. Rijnland staat voor schoon water en droge voeten. De beantwoording van deze vraag is zo eenvoudig dat aan bepalende factoren, zoals klimaatverandering en verstedelijking, bijna voorbij wordt gegaan. Wij willen daar meer aandacht voor, omdat naar onze mening een gevoel van urgentie ontbreekt.

Zo blijkt uit recente klimaatscenario’s dat de zeespiegelstijging steeds sneller gaat. Energiebesparing om uitstoot van broeikasgas terug te dringen is door het klimaatakkoord in Parijs een verplichte opgave. Door direct over de toelichting van de waaromvraag heen te stappen blijven consequenties van deze ontwikkelingen onderbelicht.

De tweede schil is HOE bereiken we schoon water en droge voeten? Hiervoor zijn vijf bestuurlijke thema’s benoemd. Participatie wordt, in de vorm van ‘van buiten naar binnen werken’ als belangrijkste apart genoemd. Wij betreuren dat we in het MJP erg moeten zoeken naar de thema’s duurzaamheid en innovatie. Wij komen ze tegen achterin het MJP. Hier staat dat Rijnland duurzaamheid centraal stelt bij alles wat zij doet. Maar wat betekent dit? HOE gaat Rijnland dit doen en wat betekent dit voor de werkzaamheden? Het WPB5 schrijft over een op de lange termijn houdbaar watersysteem, en handelen met aandacht voor mens en dier, binnen ecologische randvoorwaarden, met oog voor economische prestaties. Als duurzaamheid centraal staat bij alles wat wij doen, verwacht de Partij voor de Dieren dat duurzaamheid een onderdeel is van een integraal afwegingskader bij werkzaamheden, waarbij de duurzame variant de voorkeur heeft, tenzij dit leidt tot onevenredig hoge kosten.

Wat zijn onevenredig hoge kosten? Wat hebben wij over voor een duurzame manier van werken? 10% hogere kosten? 1%? Een half %? In het MJP is een 0,1 miljoen euro voor duurzaamheid en innovatie geraamd. Op een totale exploitatie van 190 miljoen voor 2017 is dit 0,0005, oftewel 0,05%, een half promille. Een half promille van het budget is bestemd voor de bestuurlijke thema’s duurzaamheid en innovatie. Ook voor de verduurzaming van verwerking en hergebruik van afvalwater is een half promille begroot. Bij elkaar 1 promille. Wij vinden dat hier voor de komende jaren geen ambitie en urgentie op het gebied van duurzaamheid in door klinkt.

Het WAT, de buitenste schil, beschrijft concrete werkzaamheden die Rijnland doet. Het MJP gaat voornamelijk over deze schil.

Wij stellen vraagtekens bij het muskusrattenbeheer, in relatie tot het eerder genoemde duurzaam waterbeheer, met aandacht voor mens en dier. Conform het MJP zal bij preventie van overstromingen de huidige manier van muskusrattenbestrijding voort blijven bestaan. Wij vinden het onacceptabel dat Rijnland deze wrede manier van dieren doden nog steeds toepast. Een proactieve houding van Rijnland om diervriendelijke manieren te ontwikkelen, en daar ook budget voor vrij te maken, past meer binnen de kaders van het WPB5.

Een tweede vraag gaat over de aanpak van nieuwe stoffen in het water. Het WPB5 schrijft dat Rijnland een brongerichte aanpak gaat hanteren en het principe dat de vervuiler betaalt. Omdat het MJP hier niks over zegt, willen wij graag inzicht in de aanpak van dit onderzoek, op welke manier lozingen bij de bron aangepakt gaan worden en op welke manier de vervuiler gaat betalen.

De kostenstijging tot 2019 wordt als belangrijkste punt in het besluit opgenomen. In het MJP wordt ook voor 2020-21 2% stijging genoemd. Hier wordt een voorschot genomen op de financiële kaders voor deze jaren. De financiën (het WAT) krijgen hier zeggenschap over het HOE, en daarmee ook over het WAAROM. Juist omdat de onderbouwing van de waaromvraag zo mager is, vinden wij deze vorm van buiten naar binnen werken niet wenselijk. Financiële belangen prevaleren dan boven de belangen van toekomstige generaties. En dat is niet duurzaamheid centraal stellen in alles wat Rijnland doet.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer