Amen­dement aanpas­singen WBP5


20 februari 2016

gelet op:

artikel 26 van het Reglement van orde voor de Verenigde Vergadering

en heeft kennis genomen van:

Bijlage 1 nota van beantwoording WBP5
Voorstel_3004

overwegende dat:

Hoofdstuk 1 (paragraaf 1.3) als volgt gewijzigd wordt.

“De beleefbaarheid van water is belangrijk voor de inwoners en bedrijven …

We beheren vele plassen, kanalen, vaarten en slootjes waarlangs het goed wandelen en fietsen is, wordt gevist, gevaren, gezwommen en geschaatst. En waar met wat aanpassingen misschien nog wel meer plezier beleefd kan worden. Met name op het gebied van waterrecreatie.

Rijnland ligt op het kruispunt van twee belangrijke doorgaande landelijke vaarroutes en midden in het door de recreatie intensief gebruikte Hollandse plassengebied. Naast een belangrijke bijdrage aan de omgevingskwaliteit is de waterrecreatie ook belangrijk voor de regionale en lokale economie. In de watersportsector in West-Nederland werken duizenden mensen en gaan jaarlijks honderden miljoenen euro’s om.

Het goed beheren en verder ontwikkelen van de beleefbaarheid van het water is voor de gebruikers, de watersportsector (inclusief sport- en beroepsvisserij), de provincies en de gemeenten dan ook erg belangrijk.

Ook voor Rijnland heeft dit een duidelijke meerwaarde. Hoewel recreatief medegebruik geen kerntaak van Rijnland is, werken wij graag mee aan het verder ontwikkelen van de beleefbaarheid van het water. Om dit voor elkaar te krijgen is goede samenwerking tussen alle betrokken partijen – ieder vanuit zijn eigen rol en taken – essentieel.

We geven dan ook graag ruimte aan recreatief medegebruik…

Als beheerder van het watersysteem wil Rijnland hierin een verbindende rol spelen. Dat doen we waar de waterschapstaken en veiligheid voor personeel en gebruikers dat toelaten en het past binnen de financiële kaders.”

Besluit

De zin ‘De beleefbaarheid … inwoners en bedrijven’

te vervangen door:

‘De beleefbaarheid van water is belangrijk voor de inwoners en bedrijven en is tevens het leefgebied van flora en fauna.’

De woordgroep ‘(inclusief sport- en beroepsvisserij)’ te schrappen.

De zin ‘Dat doen we waar de waterschapstaken en veiligheid voor personeel en gebruikers dat toelaten en het past binnen de financiële kaders.”’

te vervangen door:

‘Dat doen we waar de waterschapstaken en veiligheid voor personeel en gebruikers dat toelaten en het past binnen de financiële en ecologische kaders.’

Toelichting:

Rijnland wil graag meewerken aan het ontwikkelen van de beleefbaarheid van het water. Wij erkennen dat ruimte bieden aan recreatief medegebruik, binnen randvoorwaarden, voor Rijnland van belang is.

Echter, in de zin ‘De beleefbaarheid van water is belangrijk voor de inwoners en bedrijven’ wordt uitsluitend vanuit de mens geredeneerd. Ook in de zin ‘ doen we waar de waterschapstaken en veiligheid voor personeel en gebruikers dat toelaten en het past binnen de financiële kaders.’ behandelt enkel menselijke belangen.

Rijnland heeft in het WPB5 dat terinzage heeft gelegen laten zien dat zij meer aandacht wil hebben voor dierenwelzijn. Dit betekent dat Rijnland zich in dient te zetten voor belangen van mens en dier op en in het water. In de voorgestelde toevoeging zien wij dit echter niet terug.

Ondertekend door:

Fractie Partij voor de Dieren

Natuurterreinen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer