Vragen schadelijkheid rubbergranulaat kunstgrasvelden

Het TV-programma Zembla bericht dat een grote hoeveelheid microplastics van kunstgrasvelden met rubbergranulaat verdwijnt in het milieu en dat veel gemeenten, als beheerder van de kunstgrasvelden, de zorgplicht niet naleven.

Uit onderzoek blijkt daarnaast dat er uitloging van zink plaatsvindt uit kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Dit kan aanzienlijke risico's voor het milieu met zich meebrengen, vooral voor het leven in oppervlaktewater.

Vragen

1) Bent u bekend met deze berichtgeving?

2) Is D&H bereid met de gemeenten in contact te treden om zorg te dragen dat de infill van haar kunstgrasvelden niet in het milieu terecht komt? En is D&H bereid gemeenten te wijzen op hun zorgplicht en hen te verzoeken om een plan van aanpak te overleggen?

Antwoorden

1)  Naar aanleiding van de berichten van Zembla over de schadelijkheid van rubbergranulaat voor de volksgezondheid volgt Rijnland de berichtgeving over kunstgrasvelden.

Uit literatuuronderzoek blijkt dat de potentieel gevaarlijke stoffen bij het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden vooral zink, koper en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) zijn.

Door het RIVM zijn in 2007 uitloogproeven uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat koper en PAK uitloging naar water nihil is. De uitloging van zink bleek relatief groot en dat zink-concentraties afhankelijk van de lokale omstandigheden op termijn het oppervlaktewater en/of het grondwater te zwaar kunnen belasten. In 2008 heeft RIVM nieuw onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de verspreiding van zink naar het milieu binnen de levensduur (10-15 jaar) van een kunstgrasveldsysteem inclusief de constructieve onderlagen lava en zand niet of nauwelijks optreedt. Om het milieu op de langere termijn te beschermen beveelt het RIVM aan om bij vervanging van het kunstgrasveld ook de constructieve onderlagen te vervangen, en een passende bestemming te vinden voor het verwijderde lava en zand.

2) Eén van de doelstellingen in WBP5 is dat we samen met de omgeving de zogenoemde nieuwe stoffen, waaronder microplastics, willen oppakken met als doel de watervervuiling te verminderen. De berichtgeving van Zembla is gebaseerd op een indicatief onderzoek bij vijf sportvelden, echter geeft de uitkomst wel aan dat er grote hoeveelheden infill (waaronder rubbergranulaat) van sportvelden het milieu in kunnen verdwijnen. Dergelijke emissies naar het milieu zijn ongewenst en kunnen met beheermaatregelen grotendeels worden voorkomen. D&H is bereid om in bestuurlijke overleggen dit punt te agenderen, zodat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en de nodige beheermaatregelen treffen. De gemeente Amsterdam heeft in reactie op berichtgeving van Zembla al te kennen gegeven extra maatregelen te gaan treffen. Zie https://zembla.vara.nl/nieuws/grote-hoeveelheid-microplastics-van-kunstgrasvelden-verdwijnt-in-milieu).