Massale vissterfte Voorschoten

Bent u bekend met onderstaande berichtgeving?

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3509824/Massale-vissterfte-in-Voorschoten-door-riooloverstort

Het rioolstelsel is door hevige regenval vol met water te komen staan. Bij een te groot aanbod regenwater stroomt dat water via zogenaamde overstorten in het oppervlaktewater, zodat afvalwater niet op straat komt.

Door deze noodmaatregel is de waterkwaliteit slechter. De vissen zijn hierdoor overleden. De gemeente en een aannemer ruimen de vissen op. Ook zijn er borden met daarop 'verboden te vissen' geplaatst. Maandag worden de resten van het riooloverstort verwijderd en kan de waterkwaliteit zich weer herstellen.

Door klimaatverandering zal deze hevige regenval vaker voorkomen, waardoor deze excessen zich ook vaker zullen voordoen. Heeft het DB reeds nagedacht hoe de massale vissterfte in de toekomst voorkomen gaat worden?


Bron: https://www.omroepwest.nl

Antwoorden

Datum vraag
30 augustus 2017
Onderwerp
massale vissterfte in Voorschoten
Datum beantwoording
9 november 2017
Indienend VV-lid
Mw. M. Bleyie (PvdD)
Bron
Mail
Portefeuillehouder
Mw. M.E.F. Leewis
Corsanummer
17.082163
Met excuus voor de late beantwoording.
Context

Mevrouw Bleyie van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de massale vissterfte die na een riooloverstort in Voorschoten is opgetreden.

Vraag 1:
Bent u bekend met onderstaande berichtgeving?
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3509824/Massale-vissterfte-in-Voorschoten-door-riooloverstort
Het rioolstelsel is door hevige regenval vol met water te komen staan. Bij een te groot aanbod regenwater stroomt dat water via zogenaamde overstorten in het oppervlaktewater, zodat afvalwater niet op straat komt.
Door deze noodmaatregel is de waterkwaliteit slechter. De vissen zijn hierdoor overleden. De gemeente en een aannemer ruimen de vissen op. Ook zijn er borden met daarop 'verboden te vissen' geplaatst. Maandag worden de resten van het riooloverstort verwijderd en kan de waterkwaliteit zich weer herstellen.
Antwoord:
Ja, de vissterfte in Voorschoten en de berichtgeving erover is bekend. Medewerkers van gemeente Voorschoten en collega’s van Rijnland zijn gezamenlijk ter plaatse geweest om de situatie te beoordelen.
Vraag 2:
Door klimaatverandering zal deze hevige regenval vaker voorkomen, waardoor deze excessen zich ook vaker zullen voordoen. Heeft het DB reeds nagedacht hoe deze massale vissterfte in de toekomst voorkomen gaat worden?

Antwoord:
Ja, binnen het programma ‘Samenwerking in de waterketen’ maken Rijnland en gemeenten gezamenlijk een plan om o.a. de emissie uit het rioolstelsel en de negatieve effecten, zoals vissterfte, te beperken.

Om problematische overstorten te identificeren gebruiken waterschappen de beoordelingsmethode waterkwaliteitsspoortoets. Samen met gemeenten worden maatregelen geformuleerd en afspraken gemaakt over de wijze waarop negatieve effecten voor het watersysteem beperkt kunnen worden.

Het gescheiden houden van huishoudelijk afvalwater van het hemelwater is het meest duurzaam om de belasting van het watersysteem te beperken. Dit betekent in de praktijk dat bij bestaande (gemengde) riolering het hemelwater wordt afgekoppeld en bij nieuwbouw gescheiden riolering wordt aangelegd.

Omdat deze rioleringsmaatregelen veelal pas over de middellange tot lange termijn tot uitvoering komen, worden ook voor de korte termijn maatregelen tegen het licht gehouden (zoals bijvoorbeeld baggeren na een overstorting).
Rijnland zal eind 2017 voor alle gemeenten deze overstorttoetsing hebben uitgevoerd.