Water­schaps­ver­kie­zingen 2023


Je kunt nu nog kiezen!

In Rijnland kun je kiezen voor...

Groener, schoner, diervriendelijker.

Kies je voor meer natuur én een gezonde leefomgeving?

Klimaatcrisis, verlies van natuur en biodiversiteit, de stikstofcrisis en het vuilste water van Europa. Kunnen we het tij nog keren? Wij zijn ervan overtuigd dat we deze problemen samen kunnen oplossen. Maar niet met dezelfde manier van denken die deze problemen heeft veroorzaakt. Er moet écht iets gebeuren. Daarom moeten we ook in waterschap Rijnland keuzes durven maken. Je kunt nu nog kiezen!

Jouw stem kan de doorslag geven voor een groener, schoner én diervriendelijker waterschap.

Hou stevig vast aan je idealen. Kies 15 maart Partij voor de Dieren.

Onze 10 speerpunten:

  • We draaien de effecten van klimaatverandering en bodemdaling actief terug.
  • De bollenteelt wordt gifvrij en vervuilt geen water meer.
  • Weidevogels gaan voor de belangen van de vee-industrie. Het waterpeil moet niet kunstmatig laag gehouden worden voor vee en tractoren.
  • We helpen boeren in de omslag naar natuurvriendelijke akkerbouw.
  • Minder dierenleed! Hengelen wordt verboden. Schade door muskusratten en rivierkreeften wordt op een diervriendelijke manier aangepakt.
  • We hergebruiken ons afvalwater door er energie en grondstoffen uit te halen.
  • Schiphol is een grote vervuiler en draagt bij aan de klimaatcrisis. Rijnland maakt zich sterk voor de krimp van Schiphol.
  • Extreem weer komt steeds vaker voor. Hoosbuien en hitte vragen om meer groen en minder tegels.
  • Baggeren en maaien gebeurt met respect voor dieren en planten.
  • Biodiversiteit wordt hersteld. Dijken, wegbermen en bomenrijen worden natuurlijk ingericht met ruimte voor planten en dieren.