Water­schaps­ver­kie­zingen 2019 Speer­punten


Kies 20 maart Partij voor de Dieren

De grootste uitdaging van dit moment is om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, een rijkdom aan dieren en planten, een vruchtbare bodem, en niet in de laatste plaats: schoon water. De zorg voor water, de dieren en het milieu. Daarvoor maakt de Partij voor de Dieren zich sterk in het waterschap.

Vervuiling door industrie

Schoon oppervlakte- en grondwater zouden vanzelfsprekend moeten zijn, maar de praktijk is anders. De vee-industrie zadelt ons op met een groot mestprobleem, dat een gevaar vormt voor de kwaliteit van ons water. Landbouwgif en medicijnresten, hormonen uit de vee-industrie, chemische afvalstoffen en microplastics vervuilen het oppervlaktewater. Hierdoor sterven planten en dieren. Bovendien komt de drinkwatervoorziening in gevaar. De grootste uitdaging van dit moment is om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, een rijkdom aan dieren en planten, een vruchtbare bodem, en niet in de laatste plaats: schoon water. De zorg voor water, de dieren en het milieu. Daarvoor maakt de Partij voor de Dieren zich sterk in het waterschap.

Herstel biodiversiteit

Als ons oppervlaktewater én het grondwater schoon zijn kan de natuur zich herstellen van het enorme verlies aan biodiversiteit van de afgelopen decennia. Oevers, dijken en waterkanten moeten zo natuurlijk mogelijk worden ingericht en het maaibeleid moet rekening houden met dieren en planten.

Veilige dijken

Bij het versterken van dijken kiest de Partij voor de Dieren voor extra investeren bij de aanleg, gericht op groene dijken met duurzaam beheer en lage onderhoudskosten. De Partij voor de Dieren kiest bij renovatie en herstel van kades voor natuurvriendelijke oevers, met een flauw aflopend talud. Dit past beter in een natuurlijk landschap en het verkleint het risico op verdrinking van te water geraakte mensen en dieren.

Maak stuwen en gemalen veilig voor vissen

Waterkeringen, stuwen en gemalen belemmeren de migratie van vissen en andere dieren. In gemalen komen jaarlijks miljoenen vissen om het leven. De Partij voor de Dieren wil dat sluizen en gemalen aangepast worden, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen.

Stop het doden van muskusratten

Er moet een einde komen aan de huidige muskusrattenbestrijding. Nog steeds verdrinken ieder jaar veel muskusratten in wrede vallen. Het doden van muskusratten is onnodig. Met eenvoudige maatregelen kunnen dijken onaantrekkelijk gemaakt worden voor muskusratten.

Echte democratie; geen geborgde zetels

Het waterschap moet democratischer worden. Alle geborgde zetels, die gereserveerd zijn voor boeren, bedrijven en beheerorganisaties moeten verdwijnen, zodat het tot een democratische zetelverdeling komt.

Het moet sneller

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2027, moeten internationale normen voor waterkwaliteit behaald zijn. Nederland loopt achter bij de invoering, met negatieve gevolgen voor de natuur en de biodiversiteit. Het waterpeil moet worden verhoogd, gifgebruik moet stoppen en overtredingen door de vee-industrie moeten stevig worden aangepakt.

Meer weten? Lees ook ons volledige verkiezingsprogramma.