Arthur Stenfert Kroese


Commis­sielid

Arthur Stenfert Kroese is kandidaat waterschapsbestuurder. In het dagelijks leven is hij docent recht aan de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de examencommissie van het Instituut voor Bedrijfskunde van deze hogeschool. Hij woont in Oegstgeest. De mens is in feite een roofdier dat zich -ondanks het hebben van een verstand- niet bewust lijkt te zijn van de onherstelbare schade die door de mensheid wordt aangericht. Terwijl er sprake is van een natuurlijke kringloop wil de mens alles naar zijn hand zetten om zodoende zijn eigen behoeften te bevredigen, ook als dat ten koste gaat van de natuurlijke kringlopen. De term duurzaam is een containerbegrip geworden dat commercieel wordt uitgebuit, terwijl daar waar het werkelijk om gaat veelal uit het oog wordt verloren. Transitie is een modewoord geworden. Naast energietransitie is een attitudetransitie noodzakelijk. We moeten anders gaan kijken naar onze economie. Kleinschaligheid, seizoensgebonden groenten en fruit, kortom een ingetogener consumptiepatroon is onontkoombaar. Het antropocentrisch denken zoals het menselijk egoïsme zo mooi wordt genoemd zal echt moeten stoppen!

Schoon water is gebaat met het stimuleren van natuurlijk leven in het oppervlaktewater, terwijl daarnaast de stroom van schadelijke afvalstoffen in het water bij de bron (industrie, agrariërs en de burgers) moet worden aangepakt. Daarnaast is het herstel van het natuurlijk grondwaterpeil onder meer noodzakelijk om nodeloze bodemdaling en de verzilting van het grondwater tegen te gaan, de CO2-uitstoot die bodemdaling teweeg brengt tot staan te brengen en schade aan funderingen van huizen (paalrot) te voorkomen. Bovendien stimuleert het de agrarische stand tot innovaties waarmee tot een minder milieubelastende bedrijfsvoering kan worden gekomen. Het Hoogheemraadschap Rijnland zou als het aan mij ligt, hier de leidende rol in moeten spelen.