GenX

1. Bent u bekend met onderstaand bericht?
http://www.ad.nl/den-haag/genx-ook-in-leidingwater-den-haag-zoetermeer-en-leiden~a865dbda/

2. Zo ja, komt er een plan van aanpak? Zo ja, op welke termijn?

3. Zo nee, bent u dan naar aanleiding van dit artikel bereid een plan van aanpak op te stellen?

Antwoorden

1. We waren bekend met de GenX problematiek door het drinkwateronderzoek van RIVM (http://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Concentraties_GenX_in_drinkwater_blijven_onder_richtwaarden).

2. en 3. Rijnland heeft geen plannen om een specifiek plan van aanpak op te stellen ten aanzien van GenX. De problematiek speelt in drinkwater. Volgens het onderzoek van Dunea zijn de waarden van GenX in drinkwater zeer laag. Meten van GenX in oppervlaktewater vinden we op dit moment te voorbarig. We verwachten namelijk dat de waarden in het oppervlaktewater niet hoger zijn dan in drinkwater. Normen om de effecten van GenX op het milieu te toetsen zijn er niet.

Rijnland en Dunea werken op meerdere vlakken samen. Enkele voorbeelden zijn het SamenWerken WaterKeten (SWWK), databeheer afvalwatertransportleidingen Rijnland, Project ‘Verkenning kringloopsluiting’.

4.  Rijnland is zijdelings betrokken bij de problematiek van GenX. Deze problematiek speelt in drinkwater en ons oppervlaktewater wordt niet gebruikt voor drinkwaterwinning.  GenX is een stof die in de categorie ‘opkomende stoffen’ valt. Sinds 2015 is extra aandacht voor deze zogenaamde opkomende stoffen in de landelijke werkgroep Aanpak Opkomende Stoffen. Doel van deze landelijke werkgroep is te komen tot een strategisch aanpak en meet- en informatiestrategie door samenwerking met alle stakeholders en de al aanwezige data en kennis maximaal te benutten. De volgende partijen zijn betrokken in de landelijke werkgroep: VEWIN, RIWA, RWS WVL, RIVM, (Deltares en KWR ingehuurd), STOWA, UvW, Kring Monitoring, Netwerk nieuwe stoffen, DGRW drinkwater, DGRW EU stoffen en DGRW NL stoffen. Rijnland heeft vertegenwoordigers in de Kring Monitoring en Netwerk nieuwe stoffen.

 

In het kader van zogenaamde ‘opkomende stoffen’ onderzoekt Rijnland de mogelijkheden om op een aantal AWZI’s vergaand te gaan zuiveren in samenwerking met externe partijen (bijvoorbeeld Dunea). Het betreft dan aanvullende technologie waarmee een breed spectrum aan stoffen (microverontreinigingen) verwijderd kan worden waaronder waarschijnlijk ook eventueel aanwezig GenX. In de beeldvormende VV van 11 oktober 2017 komt het onderwerp geneesmiddelen en mogelijke verwijderingstechnieken aan bod.